Pustertaler Sprinzen Zucht Tschurnig-Hinteregger 

Unsere Kalbinnen

Seite wird erneuert 

DIXI PSS, geb 10.11.2018

VENA PSS, geb 13.12.2018

Senta PSS, geb 05.11.2019

EMMI PSS, geb 26.10.2019

CINDI PSS, geb 01.03.2020

SIRI PSS, geb 13.07.2020