Pustertaler Sprinzen Zucht Tschurnig-Hinteregger 

Unsere Kälber

Thor PSR, geb 07.02.2021; Mutter: Lilli PSS, Vater: Toran PSS

Chelsie PSS, geb 12.01.2021; Mutter: Ciara PSS, Vater: Obelix PSR

Serenade PSS, geb 01.03.2020; Mutter: Sara PSS, Vater: Obelix PSR

Elsa PSR, geb 01.03.2020; Mutter: Ella PSS, Vater: Presly PSR

Oskar PSS, geb 28.10.2020; Mutter: Amely PSS, Vater: Odin PSS

Rosa PSR, geb 11.10.2020; Mutter: Romy PSR, Vater: Uran PSR

Olaf PSS, geb 10.10.2020; Mutter: Anika PSS, Vater: Odin PSS

Cindy PSS, geb 01.03.2020; Mutter: Ciara PSS, Vater: Lolli PSR

SENTA PSS, geb 05.11.2019; Mutter: Sara PSS, Vater: Balu PSR