Pustertaler Sprinzen Zucht Tschurnig-Hinteregger 

Unsere Kälber

Cindy PSS, geb 01.03.2020; Mutter: Ciara PSS, Vater: Lolli PSR

SENTA PSS, geb 05.11.2019; Mutter: Sara PSS, Vater: Balu PSR

BARON PSS, geb 27.10.2019; Mutter: Amely PSS, Vater: Balu PSR

BUMBA PSS, geb 24.09.2019; Mutter: Ella PSS, Vater: Balu PSR

BONANZA PSR, geb 05.09.2019; Mutter: Anika PSR, Vater: Balu PSR

PERSEUS PSR, geb 27.08.2019; Mutter: Carina PSS, Vater: Pegasus PSR