Pustertaler Sprinzen Zucht Tschurnig-Hinteregger 

News und Updates

THOR PSR, geb. 07.02.2021
Mutter: Lilli PSS, Vater:Toran PSS

CHELSIE PSR, geb. 12.01.2021
Mutter: Ciara PSS, Vater:Obelix PSR

SERENADE PSS, geb. 08.11.2020
Mutter: Sara PSS, Vater:Obelix PSR

ELSA PSR, geb. 29.10.2020
Mutter: Ella PSS, Vater:Presly PSR

OSKAR PSS, geb. 28.10.2020
Mutter: Amely PSS, Vater:Odin PSS

OLAF PSS, geb. 14.10.2020
Mutter: Anika PSR, Vater:Odin PSS

ROSA PSR, geb. 11.10.2020
Mutter: Romy PSR, Vater:Uran PSR

URIEL PSR, geb. 24.08.2020
Mutter: Carina PSS, Vater:Uran PSR