Pustertaler Sprinzen Zucht Tschurnig-Hinteregger 

News und Updates

CINDY PSS, geb 01.03.2020

Mutter: Ciara PSS, Vater: Lolli PSS

Neuzugang am 29.12.2019

TORAN PSS, geb. 18.05.2019

SENTA PSS, geb. 05.11.2019
Mutter: Sara PSS, Vater: Balu PSR

Neuzugang

Dixi PSS, geb. 10.11.2018